ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο απόλυτος δείκτης ευρωστίας και ανάπτυξης μίας επιχείρησης είναι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και τα χαρακτηριστικά οικονομικά της μεγέθη.

Μέσα από την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μπορεί να αναδειχθεί η ευρωστία ή αντίστοιχα η οικονομική εξάρτηση μιας επιχείρησης.
Στο τομέα αυτό, η VIOZOIS S.A. έχει να επιδείξει μία ιδιαίτερα ανοδική και «καθαρή» πορεία στο πέρασμα του χρόνου, από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι και σήμερα.

Τόσο τα οικονομικά μεγέθη, όσο και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της επιχείρησης καταδεικνύουν με τον πιο σαφή και ανάγλυφο τρόπο την αναπτυξιακή πορεία που η εταιρεία ακολουθεί στο πέρασμα του χρόνου. Κάνουν εμφανή τη μηδενική εξάρτηση της εταιρίας από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και καταδεικνύουν την δυνατότητα της να πραγματοποιεί τα επενδυτικά και αναπτυξιακά της σχέδια, με πολύ σύνεση και μελέτη, αλλά χωρίς οικονομικούς δισταγμούς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο απόλυτος δείκτης ευρωστίας και ανάπτυξης μίας επιχείρησης είναι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και τα χαρακτηριστικά οικονομικά της μεγέθη.

Μέσα από την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μπορεί να αναδειχθεί η ευρωστία ή αντίστοιχα η οικονομική εξάρτηση μιας επιχείρησης.
Στο τομέα αυτό, η VIOZOIS S.A. έχει να επιδείξει μία ιδιαίτερα ανοδική και «καθαρή» πορεία στο πέρασμα του χρόνου, από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι και σήμερα.

Τόσο τα οικονομικά μεγέθη, όσο και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της επιχείρησης καταδεικνύουν με τον πιο σαφή και ανάγλυφο τρόπο την αναπτυξιακή πορεία που η εταιρεία ακολουθεί στο πέρασμα του χρόνου. Κάνουν εμφανή τη μηδενική εξάρτηση της εταιρίας από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και καταδεικνύουν την δυνατότητα της να πραγματοποιεί τα επενδυτικά και αναπτυξιακά της σχέδια, με πολύ σύνεση και μελέτη, αλλά χωρίς οικονομικούς δισταγμούς.