ΤΡΟΦΕΣ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η VIOZOIS S.A. παράγει μια σειρά από προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την χοιροτροφία.

Τα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα για κάθε είδος εκτροφής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένου μίγματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Oxymilk: Όξυνο γάλα φυράματος χοιριδίων (πρωτεΐνες 20%, λίπος 20%)
Viomilk: Άπαχο γάλα φυράματος
Συσκευασία:Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BX-200: Απογαλακτισμού χοιριδίων
BX-201A: Εθισμού χοιριδίων
BX-202B: Απογαλακτισμού χοιριδίων
BX-220: Πάχυνσης
BX-220Ν: Ανάπτυξης
BX-240: Χοιρομητέρων ξηράς περιόδου και κάπρων
BX-240Ν: Χοιρομητέρων γαλουχίας

Συμμετοχή:2,5% (BX-201A συμμετοχή 5%)

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BPGX: Κάπρων

Συμμετοχή:2% (2 κιλά στον τόνο)

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BX-302A: Πέλλετς εθισμού χοιριδίων
BX-310: Φύραμα εθισμού χοιριδίων, αλεύρι
BX-312: Πέλλετς απογαλακτισμού χοιριδίων
BX-320: Φύραμα ανάπτυξης χοίρων, αλεύρι
BX-322: Πέλλετς ανάπτυξης χοίρων
BX-330: Φύραμα πάχυνσης χοίρων, αλεύρι
BX-332: Πέλλετς πάχυνσης χοίρων
BX-340: Φύραμα χοιρομητέρων – κάπρων, αλεύρι
BX-342: Πέλλετς χοιρομητέρων – κάπρων

Συσκευασία: Σάκοι πολυπροπυλενίου των 40 kg (ΒΧ-302Α σε σακιά των 20 kg)

ΤΡΟΦΕΣ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η VIOZOIS S.A. παράγει μια σειρά από προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την χοιροτροφία.

Τα προϊόντα είναι βελτιστοποιημένα για κάθε είδος εκτροφής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένου μίγματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Oxymilk: Όξυνο γάλα φυράματος χοιριδίων (πρωτεΐνες 20%, λίπος 20%)
Viomilk: Άπαχο γάλα φυράματος
Συσκευασία:Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BX-200: Απογαλακτισμού χοιριδίων
BX-201A: Εθισμού χοιριδίων
BX-202B: Απογαλακτισμού χοιριδίων
BX-220: Πάχυνσης
BX-220Ν: Ανάπτυξης
BX-240: Χοιρομητέρων ξηράς περιόδου και κάπρων
BX-240Ν: Χοιρομητέρων γαλουχίας

Συμμετοχή:2,5% (BX-201A συμμετοχή 5%)

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BPGX: Κάπρων

Συμμετοχή:2% (2 κιλά στον τόνο)

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25 kg

BX-302A: Πέλλετς εθισμού χοιριδίων
BX-310: Φύραμα εθισμού χοιριδίων, αλεύρι
BX-312: Πέλλετς απογαλακτισμού χοιριδίων
BX-320: Φύραμα ανάπτυξης χοίρων, αλεύρι
BX-322: Πέλλετς ανάπτυξης χοίρων
BX-330: Φύραμα πάχυνσης χοίρων, αλεύρι
BX-332: Πέλλετς πάχυνσης χοίρων
BX-340: Φύραμα χοιρομητέρων – κάπρων, αλεύρι
BX-342: Πέλλετς χοιρομητέρων – κάπρων

Συσκευασία: Σάκοι πολυπροπυλενίου των 40 kg (ΒΧ-302Α σε σακιά των 20 kg)